Twój koszyk jest pusty
Login  
Hasło  
Szukaj : 
Producent : 
   Sprawdź nasze :  Nowości  Promocje  Zestawy


Wyświetl produkty wybranego producenta


Wpisz szukaną frazę w
pole poniżej

Zaawansowane wyszukiwanie


Zaprenumeruj nasz newsletter i bądź na bieżąco z promocjami
Dodaj Usuń


Regulamin sklepu TGS

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep internetowy www.tgs.com.pl zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę PHU mags Grzegorz Stateczny  z siedzibą w Warszawie przy ul. Okęckiej 10lok 39, 02-658 Warszawa, o numerze NIP 521-106-57-66, o numerze REGON 011428904, zwaną dalej Sprzedawcą.


2. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pod wskazanym w ust. 1 adresem Sprzedawcy, pod adresem mailowym: sklep@tgs.com.pl,jak również pod dostępnymi w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godz.9.00 do godz. 18.00 numerami telefonu 501185226 lub 500150125 (opłata jak zazwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, zktórego korzysta Kupujący).


3. W Sklepie Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieciInternet.
 
4. Informacje zawarte na stronie www.tgs.com.pl nie stanowią oferty, leczzaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


KORZYSTANIE ZE SKLEPU


 5. Kupujący może korzystać ze Sklepu dokonując rejestracji i tworzącw ten sposób konto, na którym gromadzone są dane oraz informacje o Kupującym,dotyczące jego działań w Sklepie (dalej: Konto), zgodnie z postanowieniami ust.14 Regulaminu albo nie tworzyć Konta i składać zamówienia , o których mowa wust. 6 oraz korzystać z innych funkcjonalności Sklepu, wskazanych w ust. 17,dostępnych również dla niezarejestrowanych Kupujących, podając każdorazowo daneniezbędne do ich realizacji.


6. W celu dokonania zakupu w Sklepie Kupujący, na podstawie zamieszczonych wSklepie informacji o towarach, dokonuje wyboru towaru, którego zakupem jestzainteresowany oraz składa zamówienie na ten towar, ze wskazaniem miejscadostawy i sposobu płatności. Kupujący może złożyć zamówienie:

a)      bezpośrednio w Sklepie – po zalogowaniu sięna Koncie lub bez konieczności zakładania KONTA wybierając szybką rejestrację –poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego, podejmująckolejne czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lubinformacje. Skuteczne złożenie zamówienia przez Kupującego w tym trybie wymagadokonania przez niego akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenieodpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym. Kupujący, zchwilą złożenia zamówienia kończącego procedurę, o której mowa w zd.1, składaSprzedawcy ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyrażawolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru, na warunkachopisanych w zamówieniu. Takie zamówienie jest wiążące dla Kupującego i nie możebyć odwołane bez zgody Sprzedawcy po wyświetleniu komunikatu potwierdzającegootrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę. Nie uchybia to prawu Kupującegobędącego konsumentem do odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie zobowiązującymi przepisami.

b)      telefonicznie – na numer telefonu podany wust. 2. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia telefonicznego, składaSprzedawcy ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyrażawolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru na warunkachopisanych w zamówieniu. Takie zamówienie jest wiążące dla Kupującego i nie możebyć odwołane bez zgody Sprzedawcy. Nie uchybia to prawu Kupującego będącegokonsumentem  do odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymiprzepisami.


7. W odpowiedzi na zamówienie Kupującego złożone bezpośrednio w Sklepie,zgodnie z procedurą określoną w ust. 6 podpunkt „ a”, do Kupującego wysyłanajest wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Wiadomość zawierającapotwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę jest wysyłana również doKupującego, który złożył zamówienie telefoniczne, zgodnie z postanowieniamiust. 6 podpunkt ” b”. Wraz z potwierdzeniem otrzymania przez Sprzedawcęzamówienia telefonicznego Kupujący otrzymuje treść wiążącego go Regulaminu,wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz inne informacje wymaganeprzepisami prawa. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę nie jestjednoznaczne z akceptacją takiego zamówienia. Sprzedawca zawiadamia Kupującegoo akceptacji jego zamówienia przesyłając Kupującemu wiadomość e-mail zinformacją o przekazaniu zamówienia do wysyłki. Wraz z tą wiadomością Kupującyotrzymuje treść wiążącego go Regulaminu, wzór oświadczenia o odstąpieniu odumowy oraz inne informacje wymagane przepisami prawa. Z chwilą przesłaniatakiej informacji do Kupującego między stronami dochodzi do zawarcia umowysprzedaży opisanego w zamówieniu towaru. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowaneprzez Sprzedawcę, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego przesyłając muwiadomość e-mail z informacją o odmowie realizacji zamówienia oraz przyczynietej odmowy. Zawiadomienie o akceptacji lub odmowie realizacji zamówieniaprzesyłane jest do Kupującego nie później niż w ciągu 2 dni roboczych (odponiedziałku, do piątku) od dnia jego otrzymania przez Sprzedawcę.


8. Każde zamówienie złożone przez Kupującego, zgodnie z ust. 6, , jestrozpatrywane przez Sprzedawcę pod kątem możliwości jego realizacji, z uwagi nadostępność towarów. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowaneprzez Sprzedawcę, z powodu niedostępności danego towaru, Kupujący jestniezwłocznie informowany przez Sprzedawcę o odmowie realizacji zamówienia,stosownie do postanowień ust. 7 powyżej. Jeżeli zamówienie będzie mogło zostaćzrealizowane przez Sprzedawcę, jednakże w terminie dłuższym niż wskazany w ust.14, Sprzedawca informuje Kupującego, w terminie określonym w ust. 7 powyżej, okonieczności dłuższego oczekiwania na realizację zamówienia, z prośbą opotwierdzenie woli dalszej jego realizacji. W przypadku odmowy Kupującegozmiany terminu realizacji zamówienia, Sprzedawca odmawia realizacji danegozamówienia, zgodnie z postanowieniami zd. 2 powyżej.  
 
9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczonaliczba towarów. Realizacja zamówień na takie towary następuje według kolejnościwpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 


10. Do każdego zakupu dokonanego w Sklepie wystawiana jest faktura.Faktura wystawiana jest w dniu udzielenia Kupującemu przez Sprzedawcęinformacji o przekazaniu zamówienia do wysyłki, zgodnie z ust. 7. Faktura możemieć postać faktury elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarówi usług, chyba że Kupujący wyraźnie wskaże, poprzez zaznaczenie odpowiedniegopola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym albo w procedurzetelefonicznego zamawiania towaru, że faktura powinna zostać wystawiona w formietradycyjnej.
  
11. Wszystkie ceny podawane są w Sklepie w złotych polskich i zawierająpodatek VAT. Informacja o cenie podawana w Sklepie przy towarze jest wiążącadla Stron od chwili otrzymania przez Kupującego informacji od Sprzedawcy oprzekazaniu zamówienia do wysyłki, zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyżej. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Kupujący jesto tym informowany przez otrzymaniem ww. informacji.


12. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za towar zamówiony wSklepie, zgodnie z postanowieniami ust. 6, wraz z kosztami dostawy, nie późniejniż w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia. Przy czym Kupujący, składajączamówienie, może wybrać następujące formy płatności.

a)    płatność przy odbiorze towarów od kuriera(pobranie) - zapłata następuje gotówką kurierowi przy odbiorze zakupionychtowarów ;
b)     płatność z góry za pomocą przelewu bankowego – pozłożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail od Sprzedawcy zinformacją o numerze rachunku bankowego, na którą powinien przelać należnąSprzedawcy kwotę; zamówienie jest w takim przypadku przekazywane do realizacjipo zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy


13. Termin dostarczenia do Kupującego zakupionego przez niego towaru,liczony od dnia dojścia do skutku między Stronami umowy sprzedaży, zgodnie zpostanowieniami ust. 7, wynosi 2 dni robocze (od poniedziałku do piątku), zawyjątkiem towarów należących do kategorii „Dla dzieci”, których termin dostawywynosi 4 dni robocze. Zakupione towary dostarczane są na koszt Kupującego,poprzez firmy kurierskie, na wskazany przez Kupującego adres, na terytoriumPolski, a w przypadku niektórych towarów, również do wybranego przez Kupującegopaczkomatu, znajdującego się na terytorium Polski.  Dostępne w odniesieniudo konkretnego towaru opcje dostawy, koszty dostawy oraz ewentualne koszty dodatkowewskazywane są wyraźnie podczas procedury składania zamówienia przez Kupującego,o której mowa w ust. 6. W przypadku towarów wielkogabarytowych towary te sądostarczane przez przewoźnika do wskazanego w adresie Kupującego budynkumieszkalnego,  bez opcji wniesienia towaru do konkretnego lokaluznajdującego się w tym budynku.
  

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


14. Rejestracja Kupującego, a tym samym utworzenie Konta Kupującego, następujepoprzez zaakceptowanie przez Kupującego odpowiedniego elektronicznegoformularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu, po wypełnieniuwymaganych rubryk tegoż formularza. Utworzenie Konta Kupującego wymagadokonania przez niego akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenieodpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym. W procesierejestracji Konta Kupujący samodzielnie ustala i wprowadza hasło dostępu doKonta.


15. Z chwilą zaakceptowania przez Kupującego elektronicznego formularzarejestracyjnego, o którym mowa w ust. 14, między Stronami zawarta zostaje umowao świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na nieodpłatnymprowadzeniu przez Sprzedawcę Konta Kupującego oraz udostępnieniu Kupującemumożliwości korzystania z dostępnych w Koncie funkcjonalności, polegających wszczególności na: zarządzaniu danymi osobowymi Kupującego, składaniu zamówień,wglądzie w status złożonych zamówień, wglądzie w historię zakupów Kupującego wSklepie, składaniu reklamacji dotyczących zakupionych towarów, poprzezwypełnienie formularza elektronicznego. Umowa zostaje zawarta na czasnieokreślony. Każda ze Stron może rozwiązać taką umowę z zachowaniem 14dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy powoduje utratę przezKupującego dostępu do Konta oraz jest jednoznaczne z odmową realizacji przezSprzedającego wszystkich zamówień, co do których nie doszło jeszcze międzyStronami do zawarcia umowy sprzedaży.


16. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Kupujący. Kupujący nie możeudostępniać danych dostępowych do Konta innym osobom. Kupujący zobowiązany jestdo odpowiedniego zabezpieczenia danych służących do korzystania z Konta, wszczególności hasła dostępu do Konta.


17. Każdy Kupujący, bez konieczności tworzenia Konta Kupującego, może korzystaćz następujących usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną:

a) usługi pozwalającej Kupującemu na przeglądanie, na stronie Sklepu,katalogu towarów dostępnych w Sklepie oraz uzyskiwanie informacji o tychtowarach;

b) usługi umożliwiającej Kupującemu składanie zamówień na towary dostępne wSklepie, w sposób określony w ust. 6, w celu ich nabycia w drodze umowyzawartej na odległość;


18. Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 18, mającharakter nieodpłatny. Ww. umowy zawierane są każdorazowo z chwilą rozpoczęciaprzez Kupującego korzystania z danej funkcjonalności, na czas tego korzystania.


19. Prawidłowe korzystanie z usług, o których mowa w ust. 16 i 18, możliwe jestwyłącznie przy pomocy komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego wsystem operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkęinternetową (np. Firefox, Opera, Safari lub podobną).


20. Kupujący zobowiązany jest do:

a) korzystania z usług, o których mowa w ust. 15 i 17 w sposób zgodny zprzepisami obowiązującego prawa oraz przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,

c) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

d) korzystania z usług, o których mowa w ust. 15 i 17 oraz z narzędzidostępnych w Sklepie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,

e) nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastrukturyinformatycznej;


21. Sprzedawca może przeprowadzać prace konserwacyjne Sklepu. W czasie prackonserwacyjnych dostępność niektórych lub wszystkich usług i funkcjonalnościSklepu może być ograniczona częściowo lub całkowicie. Sprzedawca zobowiązujesię do powiadamiania o planowanych pracach konserwacyjnych z odpowiednimwyprzedzeniem.


22. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Sklepie, w szczególności wtrakcie składania zamówień, zgodnie z ust. 6, Sprzedawca podejmuje środkitechniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwaSklepu.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY


23.   Uwzględniając brzmienie art. 27 i nast. Ustawy z dnia 30 maja2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) (Ustawa o prawachkonsumenta), Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej zeSprzedawcą, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w terminie 14 dni, bezpodania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa poupływie 14 dni, odpowiednio:

-        w przypadku umowy sprzedażytowarów – od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którymosoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła wposiadanie towaru,

-        w przypadku umowy sprzedażytowarów, obejmującej wiele towarów, które dostarczane są osobno – od dnia, wktórym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osobatrzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanieostatniego z towarów,

-        w przypadku umowy o świadczenieusług – od dnia zawarcia umowy.


24. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformowaćSprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznegooświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, naadresy wskazane w ust. 2).

Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednaknie jest to obowiązkowe.


25. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłałinformację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowyprzed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


26. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego Sprzedawca zwracaKupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym kosztydostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranegoprzez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposóbdostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadkunie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany odecyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatnościSprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostałyprzez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźniezgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesieżadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotempłatności do czasu otrzymania rzeczy od Kupującego lub do czasu dostarczeniaSprzedawcy dowodu jej odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, którezdarzenie nastąpi wcześniej.


27. Kupujący, w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest odesłać lubprzekazać Sprzedającemu rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Terminjest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni


28. Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy doSprzedawcy.


29. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikającez korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzeniacharakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


30. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy uważa się ją zaniezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanimSprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.


31. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje Kupującemubędącemu konsumentem w odniesieniu do umów:

a)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorcawykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowanyprzed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcęutraci prawo odstąpienia od umowy;

b)      w której cena lub wynagrodzenie zależy odwahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, iktóre mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecznieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służącazaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)     w której przedmiotem świadczenia jest rzeczulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)      w której przedmiotem świadczenia jest rzeczdostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania niemożna zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)       w której przedmiotem świadczenia sąrzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostająnierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)      w której przedmiotem świadczenia są napojealkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, aktórych dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartośćzależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorcado niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeliprzedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonaniakonsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne dowykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługujekonsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)        w której przedmiotemświadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowedostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte podostarczeniu;

j)        o dostarczanie dzienników,periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)      zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)        o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania,innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów,gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okresświadczenia usługi;

m)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisanena nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźnązgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i popoinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia odumowy. 


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARÓW


32. Sprzedawca nie jest gwarantem towarów prezentowanych w Sklepie. Towaryte mogą posiadać gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na tereniePolski. Informacja o istnieniu gwarancji na dany towar, treść tej gwarancji, wtym termin jej obowiązywania, a także szczegółowe warunki jej realizacji,umieszczone są przy opisie tego towaru w Sklepie. Jeżeli towar objęty jestgwarancją, roszczenia z tego tytułu należy zgłaszać do serwisu gwaranta, wskazanegow załączonej do towaru karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowejgwaranta. W przypadku braku wskazania w karcie gwarancyjnej serwisu, do któregonależy dostarczyć wadliwy towar, towar może być dostarczony na adres Sprzedawcypodany w ust. 1. Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu gwarancji wraz zdowodem zakupu oraz opisu usterki. W razie nie dostarczenia wymienionychdokumentów Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia takiego towaru wramach pomocy przy zgłaszaniu reklamacji do gwaranta.
 
33. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu rzeczy bez wad.Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne iprawne rzeczy, zgodnie z postanowieniami art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnieńwynikających z gwarancji. W przypadku umowy zawartej, zgodnie z postanowieniamininiejszego Regulaminu, przez Kupującego niebędącego konsumentem wyłączonazostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy.
 
34. W przypadku dochodzenia przez Kupującego roszczeń z tytułu rękojmi zawady rzeczy, zobowiązany jest on dostarczyć wadliwe rzeczy na koszt Sprzedawcy,na adres Sprzedawcy lub inny adres podany przez Sprzedawcę po zgłoszeniu przezKupującego reklamacji z tego tytułu. Jeżeli natomiast, ze względu na rodzajrzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłobynadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy wmiejscu, w którym rzecz się znajduje.


ZGŁASZANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI


35. Każdy Kupujący jest uprawniony do złożenia Sprzedawcy reklamacji, wszczególności reklamacji z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy,dotyczących nieprawidłowości w działaniu Sklepu czy też sposobu lub jakościświadczenia przez Sprzedawcę usług, o których mowa w ust. 15 i 17.


36. Kupujący może złożyć reklamację w formie elektronicznej – za pośrednictwemformularza zgłoszenia reklamacji dostępnego na stronie Sklepu lub na KoncieKupującego, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, o którymmowa w ust. 2 bądź pocztą, na adres Sprzedawcy podany w ust.1.


37. Sprzedawca rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niżw ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia przez Kupującego,powiadamiając Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


38. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i wjęzyku polskim.


39. W procesie rejestracji Konta, zgodnie z postanowieniami ust. 14, a takżepodczas składania zamówienia, zgodnie z ust. 6 oraz składania reklamacji zapośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie, Kupujący podaje dane osoboweniezbędne Sprzedawcy do świadczenia usług, o których mowa w ust. 15 i 17, atakże do wykonania zawartej przez strony umowy sprzedaży, a w szczególnościimię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),adres mailowy, numer telefonu kontaktowego. Powierzone Sprzedawcy dane osoboweKupującego będą przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celach wskazanych wzdaniu poprzedzającym. W przypadku wyrażenia na to zgody przez Kupującego danete mogą być również przetwarzane w celach marketingowych – wysyłania doKupującego przez Sprzedawcę informacji handlowych drogą elektroniczną. Daneosobowe Kupującego będą przetwarzane przez Sprzedającego w sposób zgodny zprzepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Kupujący ma prawodostępu do treści podanych przez niego danych osobowych oraz prawo do ichpoprawiania, zgodnie z przepisami ww. ustawy.


40. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują odmomentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu, chyba że Sprzedawcawskazał późniejszy termin wejścia w życie nowego Regulaminu. Postanowieniezdania poprzedzającego nie ma zastosowania do Klienta posiadającego utworzoneKonto, który przed upływem 7 dni od dnia powiadomienia przez Sprzedawcę ozmianie Regulaminu, wypowiedział umowę o świadczenie usługi, o której mowa wust. 15. W przypadku dokonania przez Kupującego wypowiedzenia, o którym mowa wzd. 2, umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 15 ulega rozwiązaniu zupływem ww. terminu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówieńzłożonych, zgodnie z postanowieniami ust. 6, przed wejściem w życie zmian.Zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 
41. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem: http://tgs.com.pl/regulamin.htmlRegulamin, w brzmieniu obowiązującym Kupującego, może być również przesłanynieodpłatnie Kupującemu, na każde jego żądanie, w formie pisemnej lubelektronicznej.


42. Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez właściwe sądypowszechne. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania, podwarunkiem wyrażenia na to zgody przez Sprzedawcę, z pozasądowych sposobówrozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności zmediacji prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie.Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu oraz procedurze rozpatrywania sporu,znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl,w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Kupujący będący konsumentemmoże również skorzystać z pomocy właściwego miejskiego (powiatowego) rzecznikakonsumentów.


43. Regulamin wchodzi w życie dn. 25.12.2014 r.


Ważne informacje
Ważne : Nasz sklep korzysta z plików cookies. Pozostając na naszej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej o plikach cookies w Polityce prywatności. Sklep internetowy TGS.COM.PL - ogrzewanie, technika grzewcza. Grzejniki płytowe, piece, kotły gazowe, grzejniki elektryczne, kotły co, grzejniki łazienkowe, podgrzewacze wody, piece. Urządzenia grzewcze firm: Junkers, Vaillant, Saunier Duval, Purmo, De Dietrich, Viessmann.
Ilość produktów w ofercie : 4014 Ilość użytkowników online: 1


Kotły gazowe - Ogrzewanie - Baterie kuchenne